Jagtetiske Regler for Kronvildt

Vildtforvaltningsrådets etiske regler for kronvildtjagt

”De Jagtetiske Regler for Kronvildt”
De Jagtetiske Regler for kronvildt skal bidrage til at sikre en bred accept i offentligheden af jagten på vort største pattedyr, hvilket er grundlaget for, at jægerne fortsat kan udøve kronvildtjagt uden detaljerede restriktioner.
Reglerne er udarbejdet af Vildtforvaltningsrådet
Det er den enkelte jægers ansvar at værne om kronvildtet og kronvildtjagten ved at leve op til de jagtetiske regler.

Afskydningspolitik

 • Afskydningen tilrettelægges, så bestanden har en naturlig køns- og aldersfordeling.

I nogle områder skydes der mange hjorte og få hinder og kalve. Afskydningen bør foretages, så den fordeler sig jævn mellem hundyr og handyr, og med størst afskydning blandt de helt unge dyr.
Med henblik på at opnå en bedre fordeling mellem hjorte og hinder anbefales det at indskrænke septemberjagten på hjorte mest muligt, hvilket samtidig giver ro i brunsten.

Nabohensyn

 • Vis nabohensyn.

Jagtetik drejer sig også om, at afskydningen står i et rimeligt forhold til terrænets størrelse. Jagtetisk er der tillige forskel på, om kronvildt skydes i deres sædvanlige opholdsområder, eller når de er tilfældigt forekommende under deres vandringer. Derfor er det vanskeligt at sætte et præcist mål for, hvornår et terræn er stort nok til, at en kronvildtjagt kan anses for værende jagtetisk forsvarlig.
Det er dog godt naboskab, at man tilsigter, at det vildt man skyder til også falder på ens eget område og ikke ovre hos naboen. Kronvildt falder sjældent på skudstedet, og et stykke kronvildt kan udmærket gå 100 meter med en perfekt dræbende kugle. Dette betyder i sig selv, at det kan være nabomæssigt problematisk at skyde kronvildt på helt små terræner eller tæt på naboskel.
Det er ikke godt naboskab at skyde mere end 1 stykke kronvildt pr. sæson, på arealer der er mindre end 25 ha.
På meget små eller meget smalle arealer anbefales det at indgå naboaftaler, så jagten udøves i et fællesskab eller i det mindste i en fælles forståelse.

Bæredygtig jagt

 • Jagtudnyttelsen bør være bæredygtig.

Bæredygtighed er et elastisk begreb, når man har at gøre med en vildtart, som færdes over store områder, og som ofte har forskellige foretrukne områder på de forskellige tider af året. De forskellige områder har en forskellig bæreevne. Man kan derfor kun angive et skøn for, hvad man med rimelighed kan anse for en bæredygtig udnyttelse af en bestand. I de fleste områder vil en afskydning på mere end 1 stykke kronvildt pr. 25-50 ha pr. sæson ikke kunne betegnes som værende bæredygtig. På større ejendomme vil afskydningen normalt ligge på et lavere niveau.
En bæredygtig jagtudnyttelse kan ikke måles ved at holde den samlede afskydning i Danmark op imod bestandsudviklingen. Bæredygtigheden skal i stedet vurderes indenfor de enkelte områder, hvor kronvildtet findes. Kronvildtets kerneområder rummer de af kronvildtet krævede 3 elementer : Ro, dækning og føde. I disse områder kan der skydes flere dyr pr. arealenhed end i yderområderne, hvor bestanden er tyndere, og hvor afskydningen skal være mindre for at give dyrene mulighed for at etablere faste bestande.

Skydning

 • Vær opmærksom på, hvad du skyder på.
 • Kronvildt bør kun skydes i sideskud.
 • Vælg så vidt muligt at skyde på dyr, der er i ro.
 • Afgiv ikke chancebetonede skud.
 • Træn på skive og bevægeligt mål.

Kronvildtjagt giver let forøget puls hos jægeren, og der kan være et behov for at tage hurtige beslutninger. Når dyrene optræder i rudler, kræver det større overblik. Hold hovedet så koldt som muligt og registrer, hvad der sker. På denne måde vil de fleste jagtsituationer få et godt forløb. Kronvildt er store dyr, og er derfor lette at ramme. Der er dog stadig en risiko for anskydninger. De fleste har ikke problemer med at ramme et fast lille mål på 100 meters afstand på en skydebane, men jagtskydning kan være anderledes og skydning til bevægeligt mål er meget anderledes. Træn og kend din egen begrænsning. Selv træning med luftbøsse til bevægelige kunstige mål er en god jagtskydningstræning. Tørtræning med åbne øjne og sving i riflen giver også en forbedret jagtskydning.
Brug hochsitz (skydestige) eller hochstand (skydetårn), hvis du har mulighed for det.

Anskydninger

 •  Vær meget opmærksom på skudtegn
 • Lad være med at skyde til friske dyr, hvis du allerede har skudt til et dyr, der ikke ligger synligt og forendt
 • Brug altid schweisshundene

Anskydninger vil vi beklageligvis aldrig blive fri for; men den enkelte kronvildtjæger bør gøre sit til, at mængden af anskydninger bliver så lav som overhovedet mulig. Det skylder jægerne hinanden og kronvildtet.
Selv erfarne kronvildtjægere kan have meget svært ved sikkert at sige, om et skud ramte dyret eller var helt forbi. Mængden af schweiss kan tilsvarende være forsvindende lille, selv ved gode og dræbende skud. Dyrene er stærke og kan gå meget langt med en god kugle.
Er der den mindste tvivl om, hvorvidt du har ramt et dyr eller ej, så lad være med at starte en eftersøgning. Afmærk i stedet skudsted med videre, og tilkald en schweisshundefører med erfaring i eftersøgning af kronvildt.
Eftersøgning af anskudt kronvildt kan være en meget svær opgave. Hjælp derfor hundeføreren med gode og præcise observationer og afmærkninger i terrænet, og lad være med at lave flere anskydninger i det samme område.

Jagtudøvelse

 • Afhold ikke tryk- og drivjagter i september.
 • Skyd ikke diegivende hinder i oktober.
 • Der skal forløbe mindst 3 uger mellem afholdelse af tryk- og drivjagter.
 • Afhold højest 3-4 fællesjagter pr. sæson på det samme revir.
 • Begræns brugen af store hurtigtgående hunde til drivjagt.

Forstyrrelser i brunsttiden bør holdes på et minimum, og større arrangementer i september er forstyrrende for det sociale mønster i forbindelse med brunsten.
Sørg så vidt muligt for at friholde nogle områder, når der afholdes tryk- og drivjagter.
Pürschjagt er skånsom, men hvis flere pürscher samtidig over et helt jagtterræn, så kan det virke som en drivjagt.
De fleste kalve dier stadig i oktober, og hvis hinden skydes bliver kalvens betingelser gennem vinteren forringet. Der er ikke etiske problemer i at skyde smalhinder i oktober, men det kræver god tid og nogen erfaring at skelne mellem smalhinder og hinder.
Kronvildt fordrer fred og ro. I etableringsfasen i nye områder er netop fred og ro en af nøglefaktorerne.

Dialog og Regionale Krondyrgrupper

 • Planlæg kronvildtafskydningen i dit lokalområde sammen med dine naboer

Flere steder i landet praktiserer større eller mindre grupper af lodsejere og jægere et samarbejde om kronvildtet. Disse samarbejder kan være mere eller mindre formelle, men under alle omstændigheder bidrager de til en fælles ansvarsfølelse for bestandene. Dette gælder også, når krondyrene anretter uacceptabelt store skader i jordbruget.
Bidrag selv til denne dialog og det deraf følgende samarbejde.
Der er nedsat Regionale Krondyrgrupper, der med en bred repræsentation, skal understøtte efterlevelsen af de jagtetiske regler.

Vi stræber efter at være de bedste

98% beståelsesprocent

Hos os består alle dem som følger kursusplanen og som terper op til prøven.

Nytænkende læringsformer

Vi bruger kombinationen mellem PowerPoint, whiteboard og gruppearbejde med afsluttende quizzer.

Professionel skydetræning

Du får trænet teknik og får de værktøjer du skal til bruge til at blive en god skytte.

Ses vi?

Jeg glæder mig til at hjælpe dig med at komme igang med et nyt kapitel i dit liv inden for jagt.

Tilmeld vores nyhedsbrev og gå aldrig glip af seneste nyt

© Copyright Jagttegn Kurser