Huskeliste til jagtprøve

Før prøven skal du:

Sikre dig, at din jagttegnskursuslærer har indberettet, at du har gennemført
det obligatoriske jagttegnskursus.

Oplysningen ses på ”Mit jagttegn” på fanen ”Min profil” under ”Prøver og kurser”. Uden denne indberetning kan du ikke tilmelde dig en jagtprøve. Du kan tidligst tilmelde dig en jagtprøve 7 dage efter din jagttegnskursuslærer har indberettet gennemførsel af obligatorisk jagttegnskursus.

Betale prøvegebyret på 310,- kr.

Tilmelde dig en jagtprøve på ”Mit jagttegn”. Tilmelding skal ske senest 3 dage
inden prøvens afholdelse kl. 12.
OBS: Hvis du på ”Mit jagttegn” oplyser e-mail og melder dig til at få
oplysninger pr. e-mail, vil du få besked, når tildelingen af prøvedato har fundet sted.

På prøvedagen skal du:

Medbringe billedlegitimation med personnummer (f.eks. pas, kørekort,
knallertkørekort eller legitimationskort udstedt af Borgerservice).

Hvis du er under 18 år, huske, at en, der har forældremyndighed over dig skal underskrive en forældresamtykkeerklæring om, at de er indforstået med, at du aflægger prøven og efterfølgende får jagttegn.

Du kan finde en forældresamtykkeerklæring under selvbetjeningsfanen på ”Mit jagttegn” eller
på www.jagttegn.dk. Den underskrevne erklæring skal medbringes i fysisk form og afleveres til prøven.
Medbringes ovenstående ikke til prøven afvises man fra at aflægge jagtprøve og
prøveforsøget bortfalder. Det indbetalte gebyr tilbagebetales ikke.

Om prøven:
Jagtprøven omfatter en skriftlig og en praktisk prøve. Begge prøver skal bestås.
Den skriftlige prøve skal være bestået, inden den praktiske prøve kan aflægges.

Du anbefales at tilgå Miljøstyrelsens hjemmeside www.jagttegn.dk og se under ”Jagtprøve” for information vedrørende jagtprøven.

I “Vejledning til jagttegnsundervisning” kan du orientere dig om selve prøven og i “Retningslinjer for hvilke spørgsmål, der stilles til den skriftlige del af jagtprøven” kan du orientere dig om de videns krav, der stilles til den skriftlige del af prøven. Hjælpemidler, herunder mobiltelefoner, må ikke medbringes til hverken den skriftlige eller den praktiske prøve.

Det er på udvalgte prøvedage muligt at benytte en tolk til den skriftlige del af
jagtprøven. En evt. tolk findes og betales af aspiranten selv. Husk at udfylde tro- og
loveerklæring, som skal medbringes til prøven. Nærmere information om brug af tolk, herunder prøvedatoer og tro- og loveerklæring, fremgår på www.jagttegn.dk under ”Jagtprøve”.
Du kan finde en kørselsvejledning til prøvestedet på ”Mit jagttegn” under fanen ”Prøver”.

Om den skriftlige prøve:
Den skriftlige prøve består af 40 spørgsmål, hvoraf mindst 36 skal besvares rigtigt.

Spørgsmålene besvares ved afkrydsning i den rubrik, du mener, er den rigtige.

Der må kun sættes ét kryds ud for hvert spørgsmål.

Du har 30 minutter til besvarelse af spørgsmålene.

Hvis du har læsevanskeligheder, kan du med fordel tage imod tilbuddet om at få læst den skriftlige prøve op.

Tilbuddet bliver givet af den prøvesagkyndige inden afholdelsen af den skriftlige prøve. Spørgsmål vedr. oplæsning kan stilles til den prøvesagkyndige på den lokale enhed.
Husk, at du under prøven også kan anmode den prøvesagkyndige om at få forklaret meningen med konkrete spørgsmål.

Om den praktiske prøve:

Afstandsbedømmelse til 6 vildtfigurer.
Våbenbehandling i forbindelse med skudafgivelse og færdsel i terræn.

For at bestå prøven skal du:
Korrekt vurdere, om skudafstanden til mindst 5 ud af 6 vildtfigurer er
forsvarlig.
Udvise en forsvarlig behandling af våbnet.
Den prøvesagkyndige afgør, om kravene er opfyldt.
Du kan få besvaret spørgsmål vedr. forløbet af den praktiske prøve, men ikke
spørgsmål vedr. udførelsen af de forskellige opgaver under prøven.

Afbud:
Et evt. afbud til jagtprøven skal foretages senest 4 dage inden din prøve. Afbud skal ske ved at afmelde sig prøven på ”Mit jagttegn”. Efter du har meldt afbud, skal du selv gå ind og vælge en ny jagtprøvedato.
Udebliver du fra en jagtprøve uden rettidigt afbud, bortfalder prøveforsøget. Det indbetalte gebyr tilbagebetales ikke.

Klagevejledning:
Du kan klage over den prøvesagkyndiges afgørelse af din prøve indtil 4 uger efter,
at du har været til prøven. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en
helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klager sendes til:
Miljøministeriet
Miljøstyrelsen
Att.: Jagttegn
Tolderlundsvej 5
5000 Odense CEller på mail til: jagttegn@mst.dk

Reglerne
Reglerne om jagt, herunder jagtprøven, fremgår af lov om jagt og vildtforvaltning, senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 265 af 21. marts 2019 om jagt ogvildtforvaltning, og bekendtgørelser udstedt i medfør heraf.
Jagttegnsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 491 af 18. marts 2021 om jagttegn, er særlig relevant for ovenstående.

Der henvises til jagttegnsbekendtgørelsen:
§ 15, stk. 3, om at jagttegnskursuslæreren skal indberette gennemført
obligatorisk jagttegnskursus og, at indberetningen skal ske senest 7 dage
før det ønskede prøvetidspunkt.
§ 8, om forudsætninger for tilmelding til jagtprøven.
§ 9, stk. 2 og 3, om frist for tilmelding til jagtprøve, afbud til prøven og
konsekvenser ved manglende rettidigt afbud.
§ 10, stk. 1, om at jagtprøven omfatter en skriftlig og en praktisk prøve,
og at den skriftlige prøve skal være bestået, inden den praktiske prøve aflægges.
§ 10, stk. 3, om at personer, der ikke er fyldt 18 år, skal forevise skriftligt
samtykke fra forældremyndighedsindehaver(e) for at kunne aflægge prøve og erhverve jagttegn.
§ 11, stk. 3, om at fotolegitimation med angivelse af personnummer skal forevises.
§ 11, stk. 5, om at der ikke må medbringes hjælpemidler.
§ 12, stk. 3, om at den skriftlige prøve består af 40 spørgsmål, som skal besvares på højst 30 min og at der for at bestå prøven, højst må være 10 procent af spørgsmålene, der er besvaret forkert.
§ 13, om den praktiske prøve.

Huskelisten er revideret den 1. januar 2023.

© Copyright Jagttegn Kurser