Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner1)

I medfør af § 37, § 49, stk. 3, og § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr.  930 af 24. september 2009, fastsættes:

Formål, definitioner og anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at imødegå risiko for luftfartssikkerheden i Københavns Lufthavn, Kastrup.
§ 2. Ved regulering forstås i denne bekendtgørelse nedlæggelse eller ombringelse af vildt.
Stk. 2. Regulering i henhold til denne bekendtgørelse skal foregå under overholdelse af reglerne om jagt i lov om jagt og vildtforvaltning og i de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af loven, medmindre andet fremgår af bekendtgørelsen.
§ 3. Med denne bekendtgørelse meddeles tilladelse til ejere og brugere af ejendomme i Dragør og Tårnby Kommuner til regulering af ringdue fra 1. juli til 31. oktober.
Stk. 2. I Dragør og Tårnby Kommuner kan der på arealer, hvor der i henhold til lov om jagt og vildtforvaltning må udøves jagt, hele året reguleres individer af grågås, bramgås og canadagås, når de flyver i flokke med fem eller flere.
Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter ikke regulering på fiskeriterritoriet samt regulering på: Vestamager, matr.nr. 1 a Koklapperne, Tårnby. Aflandshage, matr.nr. 135 a St. Magleby By, St. Magleby og Kofoeds Enge, matr.nr. 100 b, og Hestefælleden del af matr. Nr. 93 a, jf. bilag 1, samt Øen Saltholm med tilhørende små øer beliggende i EF-fuglebeskyttelsesområde 110.

Regulering

§ 4. Regulering i medfør af bekendtgørelsen skal ske med glatløbet haglgevær eller riflet våben.
Stk. 2. Med denne bekendtgørelse meddeles tilladelse til, at der ved regulering i henhold til bekendtgørelsen må anvendes kunstigt skjul og kunstige lokkefugle.
Stk. 3. Ejere og brugere af ejendomme kan bemyndige andre til at gennemføre reguleringen.
Stk. 4. Regulering må kun foretages af personer, der er fyldt 18 år.
Stk. 5. En jagtlejer må kun foretage regulering i medfør af bekendtgørelsen efter særlig aftale med ejeren eller brugeren af ejendommen.

Indberetning og dispensationer

§ 5. Der skal hvert år senest den 30. november, for så vidt angår ringdue, og den 31. marts, for så vidt angår grågås, bramgås og canadagås, ske indberetning til Naturstyrelsen af, hvor mange individer der i det pågældende år er nedlagt i henhold til bekendtgørelsen.
§ 6. Naturstyrelsen kan under iagttagelse af reglerne i fuglebeskyttelsesdirektivet2) dispensere fra bestemmelserne i bekendtgørelsen.
Stk. 2. Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 3. Naturstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af denne bekendtgørelse.

Strafbestemmelser

§ 7. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder
§ 4, stk. 1 og 4, og § 5.
Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt ved grov uagtsomhed, hvis der ved overtrædelsen er
1) voldt betydelig skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. lovens § 1, stk. 1, eller fremkaldt fare derfor, eller
2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
Ikrafttrædelse
§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2013 og ophører automatisk den 1. marts 2016, medmindre
andet er bestemt inden.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 834 af 24. juni 2010 om regulering af ringdue og grågås i Dragør og Tårnby
Kommuner ophæves.

Miljøministeriet, den 27. februar 2013
IDA AUKEN / Sven Kofoed-Hansen

Kilde link

Regulering nær Kastrup lufthavn

 

© Copyright Jagttegn Kurser